Information

VD och Koncernledning

Styrelsen i NetOnNet AB (publ) utser den verkställande direktören för moderbolaget som också är koncernchef. En skriftlig instruktion fastlägger ansvarsfördelningen mellan verkställande direktören och styrelsen.

Verkställande direktörens ansvar innefattar bland annat löpande investeringar och avyttringar, personal-, finans- och ekonomifrågor, löpande kontakter med företagets intressenter, såsom myndigheter och den finansiella marknaden, marknadsfrågor samt att tillse att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta underbyggda beslut. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen. Verkställande direktören har utsett en ledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Förutom VD består koncernledningen av sju personer.

Koncernledningen ansvarar för utformningen av koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, policys, koncernens finansiering, kapitalstruktur och riskhantering. Här behandlas även ärenden rörande företagsförvärv och koncernövergripande projekt. Ledningsgruppen träffas schemalagt varannan vecka för att driva och följa upp aktuella projekt och frågeställningar inom verksamheten.
 

Harald Ennen

Född 1962
Verkställande Direktör (CEO)
Anställd sedan: 2012

Epost: harald.ennen@netonnet.com
 

 

Roger Sandberg, Chief Purchasing Officer Roger Sandberg

Född 1969
Chief Purchasing Officer
Anställd sedan: 2012

Epost: roger.sandberg@netonnet.com
 

 

Mattias Knutsson, Business Area Director Mattias Knutsson

Född 1979
Business Area Director
Anställd sedan: 2008

Epost: mattias.knutsson@netonnet.com
 

 

Robert Henricson, Sales Director Robert Henricson

Född 1980
Sales Director
Anställd sedan: 2013

Epost: robert.henricson@netonnet.com
 


Jonas Järrenfors, Marketing Director Jonas Järrenfors

Född 1974
Marketing Director
Anställd sedan: 2004

Epost: jonas.jarrenfors@netonnet.com
 

 

Linda Stiernstrand, Business Controller Linda Stiernstrand

Född 1977
Business Controller
Anställd sedan: 2013

Epost: linda.stiernstrand@netonnet.com
 


 


 

 


Om Cookies   Copyright © 1999 - 2014 NetOnNet