ABONNEMANGSVILLKOR MOBILTJÄNSTER – TELE2


1. DEFINITIONER
2. ALLMÄNT
3. TJÄNSTS INNEHÅLL
4. KUNDS ÅTAGANDE
5. NUMMERPRESENTATION
6. ABONNEMANGSPERIOD
7. TRAFIKVILLKOR
8. KUNDUPPGIFTER
9. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION
10. AVGIFTER
11. BETALNING
12. UNDERHÅLL OCH DRIFTSAVBROTT
13. ÖVERLÅTELSE MM
14. EFFEKTER AV ABONNEMANGS UPPHÖRANDE
15. SAMTALSPOTTER
16. BINDNINGTID
17. FORCE MAJEURE
18. ANSVARSBEGRÄNSNING
19. KONTRAKTSBROTT MM
20. VILLKORSÄNDRING
21. MEDDELANDEN
22. TVIST MM


1. DEFINITIONER

Abonnemang: Avtal om anslutning till Tele2Comviqs mobilnät (GSM/3G) med vilket följer ett särskilt telefonnummer.
Avtal: Dessa abonnemangsvillkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom skriftligt erbjudande, tjänstebeskrivning, beställning mm.
Bindningstid: Den överenskomna tidsperiod som Abonnemang minst skall gälla. Kund: Fysisk (myndig) eller juridisk person med vilken Avtal ingåtts.
Tele2: Tele2 Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista. www.tele2.se.
Tele2s Kundservice: Tele2s kundservice som nås via www.tele2.se eller telefonnummer 0200-22 20 40.
Tjänst: Telefonitjänst och andra teletjänster i mobilnät.
[ Till toppen ]

2. ALLMÄNT

Tele2s abonnemangsvillkor mobiltjänster reglerar av Tele2 tillhandahållen Tjänst till fysisk (myndig) eller juridisk person. Avtal anses ingånget efter genomförd och godkänd kreditprövning samt att Tele2 mottagit ett av Kund undertecknat Avtal eller Kunds viljeförklaring av Tele2 mottagits och dokumenterats på annat sätt. Tele2s åtaganden enligt Avtal kan komma att förändras till följd av förändringar i tillämpliga svenska och internationella regleringar.
Tjänsten levereras i normalfallet inom ca 10 arbetsdagar från ingånget Avtal, eller, om tillämpligt, från eventuell ångerfrists utgång, under förutsättning att all nödvändig information från Kunden kommit Tele2 tillhanda. Vid portering kan ytterligare tid för leverans tillkomma.
[ Till toppen ]

3. TJÄNSTS INNEHÅLL

Den av Kund valda tjänstens eller tjänsternas innehåll framgår av dessa abonnemangsvillkor och av övriga handlingar som utgör del av Avtal. I Tjänst ingår anslutning till Tele2s svenska del av Internet, nationella och internationella Internetkopplingar och möjlighet att använda e-post. Tjänsten specificeras mer ingående i vid var tid gällande produktbeskrivning som finns tillgänglig på Tele2s hemsida. I Tjänst ingår ej nya versioner av distribuerad programvara.
Kund tilldelas visst utrymme för e-post. Storleken på varje enskilt e-postmeddelande får maximalt uppgå till vid var tid av Tele2 beslutad datamängd. Inkomna olästa och lästa e-postmeddelanden lagras hos Tele2 under vid var tid specificerad tidsperiod. Vid maximalt utnyttjat utrymme kan inte nya e-postmeddelanden tas emot. Information om vid var tid gällande datamängd och tidsperiod kan erhållas via www.tele2.se eller via Tele2s Kundservice på telefonnummer 0200-22 20 40.
E-postadress ingående i Tjänst är personlig. Tele2 förbehåller sig rätten att neka samt ta bort olämpliga och stötande adresser. Vidare äger Tele2 rätt att ändra adress om detta motiveras av kommersiella, driftmässiga eller andra tekniska skäl. Tele2 förbehåller sig rätten att vidta förändringar i Tjänst avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger Tele2 att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om sådana förändringar.
Kund äger rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtal med verkan från det att sådan ändring träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha inkommit till Tele2 före ändringens ikraftträdande. Tele2 förbehåller sig vidare rätt att med tre (3) månaders varsel upphöra med tillhandahållande av viss Tjänst i Tele2s produktkatalog. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i p 20 om villkorsändring under gällande bindningstid.
3G-nätet och dess täckning kan komma att ha vissa begränsningar under uppbyggnadsfasen. Om vissa delar inte täcks av 3G-nätet kommer Kund automatiskt att flyttas över till GSM-nätet. Tele2 kan inte garantera att Tjänst kommer att fungera felfritt utan störningar och kvalitén kan komma att påverkas av t ex uppgraderingar i 3G-nätet och att mobilen är av en modell som inte stödjer Tjänst. Vissa tjänster, såsom videotelefoni, kommer endast att kunna användas i de delar som täcks av 3G-nätet. Någon bandbredd kommer inte att kunna garanteras Kund.
[ Till toppen ]

4. KUNDS ÅTAGANDE

Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Om Avtal för juridisk person tecknas av någon som inte är firmatecknare eller annars saknar behörighet att ingå sådant Avtal, har denne personligt betalningsansvar.
Kund ansvarar för att denne förfogar över och använder för Tjänst godkänd utrustning eller utrustning i enlighet med vad som följer av tjänstespecifikation eller Avtal i övrigt. Kund skall förvara och använda av Tele2 till Kund utlämnade SIM-kort, PIN-koder, PUK-koder, identiteter, lösenord eller liknande för nyttjande av Tjänst på ett betryggande sätt.
Kund är ensam ansvarig för att till Kund utlämnade koder etc. ej kan utnyttjas eller brukas av obehöriga. Kund är ensam ansvarig för nyttjandet av Abonnemang om Kund valt att frånkoppla användningen av PIN- och PUK-koderna. Vid förlust av SIM-kort eller om koderna har förkommit eller riskerar att komma till obehörig användning, åligger det Kund att omedelbart anmäla detta till Tele2. Från att anmälan om att ett SIM-kort förkommit etc och skall spärras inkommit till Tele2 ansvarar Tele2 för kostnader som orsakats av obehörigt användande, såvida inte Kund förfarit svikligt eller grovt vårdslöst. Kunds betalningsansvar för fasta avgifter för Abonnemang kvarstår dock oförändrat.
Kund är skyldig att erlägga abonnemangsavgift under den tid Abonnemang varit stängt enligt denna paragraf. Tele2 skall skyndsamt ersätta ett förlustanmält kort.
Kund ansvarar för att det sätt eller ändamål för vilket Kund använder Tjänst inte är olagligt eller annars enligt Tele2 kan uppfattas som oseriöst, anstötligt eller stridande mot god sed. Kund ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kund använder Tjänst inte framkallar skada för Tele2 eller tredje man.
Kund är skyldig att skyndsamt meddela namn- och adressändring till Tele2 via www.tele2.se eller Tele2s Kundservice på telefonnummer 0200-22 20 40. Om Kund inte gör ändringsanmälan till Tele2 och Tele2 på grund därav åsamkas merkostnader är Kund skyldig att ersätta Tele2 härför.
Kund ansvarar för allt material som Kund tillför eller tillhandahåller vid användande av Tjänst. Med material avses bl. a. text, bild, ljud, data, video och länkar på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Tele2 eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund är vidare ansvarig för datavirus, kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Exempel på etiska regler går att finna på Tele2s hemsida. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.
Kund äger inte i något sammanhang söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i Tele2Comviqs nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Tele2Comviqs nät eller anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Kund garanterar att Abonnemang/Tjänst används på sedvanligt sätt dvs Abonnemang/Tjänst används av fysisk person, inte som växelfunktion, eller gränssnitt för samtrafi k. För det fall Tele2 misstänker att Kund ej nyttjar Abonnemang/Tjänst på sedvanligt sätt äger Tele2 rätt att omedelbart stänga av Kund från Abonnemang/Tjänst och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
Vid brott mot något av ovanstående äger Tele2 rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst, spärra Abonnemang samt om Tele2 finner lämpligt säga upp Avtal. Tele2 förbehåller sig rätten att debitera Kund avgift för av Tele2 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan.
Tele2 förbehåller sig rätt att, på polismyndighets begäran, spärra utrustning som anmälts stulen.
[ Till toppen ]

5. NUMMERPRESENTATION

Abonnemang/Tjänst medför att Kunds mobilnummer visas i mottagande abonnents display. Mobilnumret kommer inte att visas om abonnenten har hemligt mobilnummer eller om abonnenten själv har valt att dölja numret i mottagande abonnents display.
Numret kan dock inte döljas när Kund skickar SMS, MMS eller använder datatjänster.
[ Till toppen ]

6. ABONNEMANGSPERIOD

Abonnemangsperiod är den överenskomna tidsperiod som Abonnemanget minst skall gälla, räknat från och med den dag som Avtalet ingåtts. Sker ej uppsägning senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång löper abonnemangsperioden vidare med enömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. Har ingen särskild tidsperiod överenskommits gäller Abonnemanget tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.
Kund kan efter särskild överenskommelse få Abonnemang vilandeförklarat för en period om längst sex månader. Med vilandeförklaring avses att Abonnemang inte kan användas för in- eller utgående samtal eller meddelanden.
Begäran om portering av Abonnemang, som inkommer till Tele2, är att jämställa med uppsägning av Abonnemang, vilket innebär att Abonnemanget kommer att upphöra sedan portering skett. Abonnemang som ej aktiverats av Kund kan inte porteras.
[ Till toppen ]

7. TRAFIKVILLKOR

Kund är införstådd med att Tjänsten och därtill anslutna tjänster (inklusive anslutna nät) kan ändras såväl avseende omfattning som innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Ändringar kan bl a bero på förhållanden avseendeanslutna tjänster eller beslutade ändringar av tjänster, tjänsteindelningar eller nätkonfi gurationer. Tele2 förbehåller sig rätt att vidta sådana förändringar som avses i föregående stycke. Det åligger dock Tele2 att med minst en (1) månads varsel informera Kund om förändringar som påverkar Abonnemang.
Kund har rätt att under innevarande abonnemangsperiod säga upp Abonnemanget utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse, dock tidigast med verkan från sådan ändrings ikraftträdande. Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang nyttjas efter ändringens ikraftträdande. Tele2 har rätt att ändra eller återkalla telefonnummer som medföljer Abonnemang, om detta är påkallat av affärsmässiga eller nummeradministrativa skäl. Kund får i god tid, och minst en (1) månad i förväg, besked om eventuell förändring eller återkallelse. Kund har rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Abonnemanget med verkan från det att sådan förändring träder ikraft.
Särskilda trafikvillkor kan även gälla för vissa deltjänster inom Tjänsten. För respektive deltjänst hänvisas till separata villkor alternativt produktbeskrivning, vilka återfinns på www.tele2.se eller kan erhållas från Tele2s Kundservice på telefonnummer 0200-22 20 40. Kund kananvända Abonnemang för att ringa och/eller för datatrafik i utländska eller andra nationella mobiloperatörers nät med vilka Tele2 har ingått så kallade roamingavtal, dvs avtal som ger abonnenter möjlighet att använda Abonnemang i andra operatörers mobilnät, enligt respektive operatörs gällande villkor och priser samt enligt Tele2s gällande prislista. De utländska mobiloperatörers nät, eller svenska mobiloperatörers nät, som är anslutna till Tele2Comviqs mobilnät för roamingändamål kan ha särskilda villkor för användning som avviker från Tele2s villkor. Det ankommer på Kund att informera sig om de villkor som gäller vid användningstillfället, vilka Kund åtar sig att följa. Information om vid var tid gällande roamingavtal fi nns på www.tele2.se. Tele2 förbehåller sig rätten att vidtaga åtgärder om Kund ringer/är uppkopplad onormalt lång tid.
[ Till toppen ]

8. KUNDUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa abonnemangsvillkor (t ex födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten) behandlas av Tele2, av bolag i Tele2-koncernen och av företag koncernen samarbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter med Tele2, t ex notering av frågor, klagomål etc. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Tele2, av bolag i Tele2-koncernen och av företag koncernen samarbetar med.
Kund kan skriftligen anmäla till Tele2 Sverige AB, 691 79 Karlskoga, att denne inte vill att personuppgifterna skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Kund kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Tele2 Sverige AB (PuL), 691 79 Karlskoga, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Tele2 behandlar. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress.
Om Kund lämnat oriktiga uppgifter, har Tele2 rätt att spärra Abonnemang för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp Avtal med omedelbar verkan.
[ Till toppen ]

9. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION

Genom att ingå detta Avtal samtycker Kund till att mottaga marknadsföring och information via SMS eller MMS mm från Tele2, från bolag i Tele2-koncernen och från företag koncernen samarbetar med. Vill Kund inte mottaga marknadsföring eller information från Tele2 via SMS eller MMS kan Kund anmäla detta till Tele2 via www.tele2.se eller Tele2s Kundservice på telefonnummer 0200-22 20 40. Information om hur Kund går till väga finns på Tele2s hemsida.
[ Till toppen ]

10. AVGIFTER

Avgifter utgår, i förekommande fall, i form av inträdesavgift, abonnemangsavgift, samtalsavgift, minimidebitering avseende samtalstrafik, avgifter för samtal till kundservice, samt övriga avgifter för tillkommande tjänster och annat enligt vid var tid gällande prislista. Information om vid var tid gällande prislista för Tjänst kan erhållas via www.tele2.se eller via Tele2s Kundservice på telefonnummer 0200-22 20 40.
Tele2 har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en (1) månad i förväg. Vid höjning av återkommande avgifter (dvs ej redan erlagda engångsavgifter, såsom exempelvis inträdesavgift) under innevarande abonnemangsperiod har Kund rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Abonnemang, dock tidigast med verkan från höjningens ikraftträdande. Sådan uppsägning skall ha inkommit till Tele2 innan höjningens ikraftträdande. Kund anses ha accepterat avgiftshöjningen om Abonnemang nyttjas efter höjningens ikraftträdande. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i p 20 om villkorsändring under gällande bindningstid på motsvarande sätt för avgiftsändring.
Om Kund inte kan utnyttja Tjänst på grund av omständighet som kan hänföras till Kund skall detta inte befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. Har Kund på grund av vårdslöshet förlorat SIM-kort eller vid upprepade tillfällen spärrat SIM-kort, har Tele2 rätt att debitera avgift för utfärdande av varje nytt kort.
Tele2 förbehåller sig rätt att i förekommande fall debitera Kund särskild avgift för av Tele2 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst som föranletts av Kund.
[ Till toppen ]

11. BETALNING

Abonnemangsavgift och samtalsavgift betalas mot faktura, abonnemangsavgift i förskott och samtalsavgift i efterskott. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som Tele2 från tid till annan tillämpar. Betalning skall vara Tele2 tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan.
Tele2 har rätt att under pågående faktureringsperiod omgående kräva betalning om Kunds samtalsavgifter överstiger det belopp som Tele2 från tid till annan tillämpar som kreditgräns för Kund. Tele2 har rätt att stänga av Kund från nyttjande av Tjänst när kreditgränsen är uppnådd och till dess full betalning erlagts. Information om gällande kreditgräns kan erhållas från Tele2. Kund är skyldig att betala fasta avgifter för Abonnemang under den tid Abonnemang är stängt till dess att Avtal upphör. Öppnas Abonnemang åter för trafik har Tele2 rätt att uttaga en särskild öppningsavgift av Kund. För vilandeförklarade Abonnemang utgår ingen avgift för den period vilandeförklaringen avser.
Kund skall inom skälig tid meddela Tele2 om fakturan anses felaktig. Har Kund inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Tele2 medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall betala.
Tele2 har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning har Tele2 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fall Kund är i dröjsmål med betalning får Tele2 stänga av Kund från vidare nyttjande av Tjänst till dess full betalning erlagts. Vidare äger Tele2 rätt att vid upprepade dröjsmål med betalning med omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänst samt slutfakturera Kund.
[ Till toppen ]

12. UNDERHÅLL OCH DRIFTSAVBROTT

Tele2 skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet.
För underhåll av nät mm kan Tele2 tillfälligt behöva stänga Tjänst eller Kund från att använda mobilnäten. Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall i möjligaste mån genomföras under veckoslut. Vid omfattande planerade åtgärder skall Tele2 avisera Kund i förväg.
Eventuella driftavbrott och fel i nätet åtgärdas skyndsamt efter felanmälan till Tele2s Kundservice på telefonnummer 0200-22 20 40. Har Tjänst inte kunnat användas på grund av fel i nätet eller på grund av driftavbrott har Kund rätt till ersättning i form av kostnadsfria trafi kminuter till ett värde motsvarande den fasta månadsavgiften för den period Kund hindrats från att använda Tjänst, räknat från den tidpunkt som felet anmäldes till Tele2, om inte annat följer av nästa stycke. Värdet av ersättningen tillgodogörs Kund i form av samtalspott.

Har felet eller driftavbrottet varat minst:
- fem (5) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 25 % av en månadsavgift (dock minst 50 kronor)
- tio (10) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 50 % av en månadsavgift (dock minst 100 kronor)
- femton (15) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 100 % av en månadsavgift (dock minst 200 kronor)

Ersättning enligt ovan utgår i stället för skadestånd eller andra påföljder. En begäran om ersättning skall framställas skriftligen till Tele2 inom skälig tid. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll.
[ Till toppen ]

13. ÖVERLÅTELSE MM

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Tele2. Sedvanlig kreditprövning kommer att utföras på den som önskar överta Abonnemang. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kund reglerat samtliga eventuella skulder till Tele2. Om Abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kund för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande kund inträder i frånträdande Kunds ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen.
Tele2 har rätt att överlåta Abonnemang till annat bolag inom samma koncern. Tele2 skall även i övrigt ha rätt att överlåta Abonnemang utan Kunds samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för Kund tillfredsställande sätt.
[ Till toppen ]

14. EFFEKTER AV ABONNEMANGS UPPHÖRANDE

Om ett Abonnemang upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda Tele2Comviqs mobilnät och därtill anslutna tjänster.
Erlagd abonnemangsavgift som avser tiden efter Abonnemangs upphörande återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full abonnemangsavgift för påbörjad månad oavsett när i månaden Abonnemanget upphör. Detta gäller dock inte då Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget p g a förändring av villkoren för Tjänst, varvid abonnemangsavgift som avser tiden efter Abonnemangets upphörande återbetalas till Kunden.
[ Till toppen ]

15. SAMTALSPOTTER

Samtalspotter utgörs av ett teletrafi ktillgodohavande i form av trafi kminuter för Kund i Tele2Comviqs mobilnät. Tillgodohavandet beräknas med utgångspunkt i den för var tid gällande prislistan för Abonnemang. Bruksvärdet per trafi kminut motsvarar det genomsnittliga priset över dygnet för trafi kminuter enligt den prislista som gäller för Abonnemang vid användningstillfället eller beräkningstillfället, men fastställs slutligt vid användningstillfället. Samtalspott tillhör Abonnemang och medföljer Abonnemang vid överlåtelse.
Om Tele2 upphör att tillhandahålla den Tjänst som Abonnemang huvudsakligen avser eller av annan anledning än som anges i detta Avtal häver Avtal skall Tele2 till Kund erlägga ett kontant belopp motsvarande bruksvärdet av samtalspotten vid tidpunkten för Abonnemangs upp-hörande eller från när tjänsten inte längre tillhandahålls. Beloppet beräknas som kvoten av det beräknade ackumulerade värdet av trafiktillgodohavandet (täljare) och det genomsnittliga dygnspriset för trafi kminuter enligt Abonnemang (nämnare). Bruksvärdet av samtalspotten utbetalas inte i form av kontanta medel om Kund säger upp Abonnemang eller porterar Abonnemang till annan operatör. Detta gäller dock inte då Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget p g a förändring av villkoren för Tjänst, varvid innestående medel återbetalas till Kunden.
[ Till toppen ]

16. BINDNINGTID

För Abonnemang med särskild Bindningstid gäller följande. Kunds betalningsansvar för abonnemangsavgift kvarstår oförändrat under hela Bindningstiden även om Kund före Bindningstidens utgång säger upp Abonnemang eller porterar Abonnemang till annan operatör. Vid Kunds uppsägning eller begäran om portering förbehåller sig Tele2 rätt att omedelbart slutfakturera Kund ej erlagda abonnemangsavgifter och i förekommande fall andra fasta avgifter för resterande Bindningstid.
Kund har möjlighet att lösa kvarvarande Bindningstid genom att erlägga de abonnemangsavgifter som återstår till dess Bindningstiden löpt ut. Dessa i förväg inbetalda avgifter läggs inte till abonnemangets eventuella samtalspott. Har Abonnemang förklarats vilande förlängs i förekommande fall Bindningstiden lika lång tid som vilandeförklaringen varar. För det fall Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget p g a förändring av villkoren för Tjänst återbetalas innestående medel, inklusive eventuellt inbetalda fasta avgifter som avser tiden efter Abonnemangets upphörande, till Kunden.

[ Till toppen ]

17. FORCE MAJEURE

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt ovan, har Kund rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Abonnemanget.
[ Till toppen ]

18. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tele2 svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på teleförbindelse, genom oriktigt expedierat, uteblivet eller försenat telemeddelande eller genom störningar i telemeddelande om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet av Tele2. Tele2s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet av Tele2.
Tele2 svarar ej för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till den av Kunden använda terminalen (t ex mobiltelefon). Tele2 ansvarar ej för personliga inställningar som Kunden gjort (e-postgrupper, fi ltrering, mappar, spam, adressbok mm) och förbehåller rätten att ändra eller ta bort information om detta motiveras av kommersiella, driftsmässiga eller andra tekniska skäl. Tele2 ansvarar ej för programvara eller onlinetjänst som utvecklats av annan än Tele2.

[ Till toppen ]

19. KONTRAKTSBROTT MM

Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet.
[ Till toppen ]

20. VILLKORSÄNDRING

Dessa abonnemangsvillkor gäller tills vidare. Villkorsändring skall aviseras senast en månad i förväg. Kunden har vid villkorsändring rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtalet, dock tidigast med verkan från sådan ändrings ikraftträdande. Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang nyttjas efter ändringens ikraftträdande. Om parterna har avtalat om bindningstid för Tjänst får en förändring i villkoren verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Tele2 förbehåller sig dock rätten att ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av tvingande lagstiftning eller annan liknande omständighet utanför Tele2s kontroll.
[ Till toppen ]

21. MEDDELANDEN

Meddelande till Kund skall anses ha kommit denne tillhanda senast tre dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kund senast till Tele2 skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via SMS, MMS, e-postmeddelande eller telefax skall anses ha nått Kund omedelbart.
[ Till toppen ]

22. TVIST MM

Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.
[ Till toppen ]